CALENDRIERS/RESULTATS CHAMPIONNAT LOISIR

 

 

 

 

Calendriers/résultats championnat loisir 2022/2023

2ème phase 6X6

     6X6 Confirmé 1 6X6 Confirmé 2 6X6 Intermédiaire 1 6X6 Intermédiaire 2

2CA

2CB

2CC

2CD

2CE

2CF

2CG

2CH

2MA

2MB

2MC

2MD

2ME

2MF

2MG

2MH

2MI

2MJ

1ère phase 6X6

     6X6 Confirmé 6X6 Intermédiaire

LCA

LCB

LCC

LCD

LCE

LCF

LCG

LCH

 

LMA

LMB

LMC

LMD

LME

LMF

LMG

LMH

LMI

LMJ

 

 

 

CALENDRIERS/RESULTATS CHAMPIONNAT LOISIR

 

 

 

 

Calendriers/résultats championnat loisir 2021/2022

Résultats du tournoi du fair-play

Résultats des finales loisir du 01/04/2022

Phase avril/juin 2022

4X4 second trimestre 2022
Féminin Haut niveau Confirmé 1 Confirmé 2 Intermédiaire
QFA

QHA

QHB

QHC

QCA

QCB

QCC

QCD

QCE

QCF

QMA

QMB

6X6 second trimestre 2022
Haut niveau 2 Confirmé 1 Confirmé 1 Intermédiaire 1 Intermédiaire 2
SHA

SCA

SCB

SCC

SCD

SCE

SCF

SCG

DMA

DMB

DMC

DMD

DME

DMF

DMG

DMH

2ème phase 6X6

     6X6 Confirmé 1 6X6 Confirmé 2 6X6 Intermédiaire 1 6X6 Intermédiaire 2

2CA

2CB

2CC

2CD

 

2CE

2CF

2CG

2MA

2MB

2MC

2MD

2ME

2MF

2MG

2MH

 

1er phase 6X6

     6X6 Confirmé 6X6 Intermédiaire

LCA

LCB

LCC

LCD

LCE

LCF

LCG

 

LMA

LMB

LMC

LMD

LME

LMF

LMG

LMH